دانشجویان دکترا

اطهره فاطمیان

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی       استاد راهتمای دوم: دکتر بهروز ترک لادانی
بیشتر

زهرا باقری نسب

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد راهنمای دوم: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

حامد برنگی

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1398
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد راهنمای دوم: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

زهرا رجایی

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1397
عنوان پايان‌نامه: ارائه‌ی چارچوب مدل‌رانده برای بهره‌گیری از یادگیری عمیق گراف در مهندسی مدل‌رانده
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی       استادان مشاور: دکتر ماسیمو تیسی - دکتر فردریک جوآت
بیشتر

عاطفه نیرومند

دانشجوی دکترا

98-31-37934539+

شروع دوره: مهرماه 1397
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی یکپارچه‌ مبتنی بر مدل جهت تحلیل امنیتی ارتباطات بین برنامه‌ای در برنامه‌های اندروید
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی       استادان مشاور: دکتر بهروز ترک لادانی - دکتر ژک کلین
بیشتر

میثم کریمی

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهرماه 1396
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی جهت توليد مدل در آزمون تبديل مدل با استفاده از الگوريتم‌های فراابتكاری
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر خاویر ترویا
بیشتر

سمانه حسین دوست

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهرماه 1396
عنوان پايان‌نامه: رویکردی مدل‌رانده برای مدل‌سازی و ارزیابی استراتژی‌های هماهنگی برای واکنش به بحران
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد راهنمای دوم: دکتر افسانه فاطمی
بیشتر

محمدرضا شعرباف

دانشجوی دکترا

98-31-37934539+

شروع دوره: مهرماه 1395
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی جهت مدیریت نیمه خودکار تداخل‌ در مدل‌سازی همکارانه برخط و برون خط
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد راهنمای دوم: دکتر ژقسون سونیه
بیشتر