ندا کارشناس

ندا کارشناس

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1394
پایان دوره: شهریورماه 1397
عنوان پايان‌نامه: راهکاری جدید جهت بهبود اعمال الگوهای تبدیل در زبان تبدیل مدل با بکارگیری تبدیل‌های مرتبه بالاتر
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد راهنمای دوم: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
امروزه یکی از روش‌های مطرح جهت تولید سیستم‌های پیچیده، مهندسی مدل‌رانده است. در این روش، یک محصول نرم‌افزاری به‌طور خودکار از روی مدل‌های ایجاد شده تولید می‌شود. تبدیل مدل یکی از ارکان مهم است که مدل را به‌صورت خودکار به کد تبدیل می‌کند.
با پیچیده‌شدن سیستم‌های نرم‌افزاری، تبدیل مدل‌ها نیز بزرگ و پیچیده شده‌اند. در نتیجه کیفیت تبدیل‎‌ها و فهم آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده است. به‌همین دلیل دغدغه‌ی اصلی در روش‌های مدل‌رانده، تولید یک تبدیل با کیفیت است. یک روش برای بهبود کیفیت‌ تبدیل‌ها و غلبه بر این پیچیدگی‌ها، استفاده به‌جا و مناسب از الگوهای تبدیل است. استفاده از الگوهای تبدیل یک مسئله‌ی جدید در مهندسی مدل‌رانده است. در دهه‌ی اخیر پژوهش‌های متعددی در رابطه با معرفی الگوها صورت گرفته است، اما فرایندی جامع برای به‌کارگیری و اعمال الگوها وجود ندارد.
هدف از این تحقیق، ارائه راهکاری جهت تسهیل و بهبود به‌کارگیری الگوهای تبدیل به‌منظور افزایش کیفیت تبدیل‌های نوشته شده است. به‌همین منظور در این پژوهش از یک فرایند جهت اعمال الگوهای مهم در تبدیل مدل استفاده می‌شود. در فرایند ارائه شده، از دو تکنیک تبدیل‌های مرتبه‌ی بالا و کتابخانه‌های زبان‌های تبدیل استفاده شده است. به‌منظور سهولت در استفاده از الگوهای تبدیل، فرایند پیشنهادی در قالب ابزاری به‌نام AMTPA پیاده‌سازی شده است. در ارزیابی روش پیشنهادی، کد تبدیل قبل از اعمال الگو و بعد از اعمال الگو بر اساس پارامترهای کیفی مانند کارایی، پیچیدگی و میزان خاصیت پیمانه‌ای سنجیده می‌شود. اندازه‌گیری این پارامترها به‌صورت خودکار و با ابزار یکپارچه سازی شده است. با بررسی مقدار پارامترها، نتایج استفاده از الگوها را قبل و بعد از اعمال الگوها به‌راحتی می‌توان مورد سنجش قرار داد. به‌طور کلی نتایج نشان می‌دهد که استفاده از الگوها باعث افزایش خاصیت پیمانهایی، کیفیت، کارایی، چسبندگی و سادگی کد تبدیل خواهد شد. همچنین در این پژوهش سودمندی استفاده از الگوهای تبدیل بر روی تبدیل‌های واقعی در اندازه‌های مختلف به‌صورت کمی ارزیابی می‌شود.

 

مقاله‌های فارسی