سرور جهان‌بین

سرور جهان‌بین

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1395
پایان دوره: اسفندماه 1397
عنوان پايان‌نامه: رویکردی جدید برای تولید مدل‌های آزمون در آزمون تبدیل مدل
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
موقعیت فعلی: دانشجوی دکتری در دانشگاه یورک و عضو تیم تحقیقاتی پروژه Lowcomote
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
برنامه‌های تبدیل یکی از ارکان مهندسی مدل‌رانده محسوب می‌شوند. به بیان ساده، تبدیل، برنامه‌ای است که مدلی را به‌عنوان ورودی گرفته و مدل دیگری را به‌عنوان خروجی تولید می‌کند. یکی از مسائل مهم در مهندسی مدل‌رانده، آزمون برنامه‌های تبدیل می‌باشد. یکی از چالش‌های پیشِ رو در آزمون برنامه‌‌های تبدیل، تولید مدل‌های آزمون مناسبی است که به‌عنوان ورودی به یک تبدیل داده می‌شود. این مدل‌های آزمون، باید علاوه بر تبعیت از فرامدل ورودی، قیود تعریف‌شده در فضای ورودی را نیز برآورده سازند. تاکنون راه‌حل‌های زیادی برای تولید مدل‌های آزمون ارائه شده است. در این میان، بهترین عملکرد متعلق به زبان تولید مدل اپسیلون (EMG) است که با استفاده از روش تصادفی اقدام به تولید مدل‌های آزمون می‌کند و درعین‌حال می‌تواند قیود پیچیده‌ را نیز برآورده نماید. اشکال رویکرد تصادفی این است که منجر به تولید مدل‌هایی با ساختار یکسان و باعث افزونگی می‌گردد.
هدف از این پژوهش، ارائه‌ی راهکاری برای تولید مدل‌های آزمون است که علاوه بر ارضای محدودیت‌های ساده و پیچیده، به کمک افراز فضای حالت، مدل‎هایی با ساختار متفاوت تولید کرده و موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ی آزمون تبدیل شود. در این روش از زبان EMG برای تولید عناصر مدل و از زبان EPL به‌منظور ایجاد رابطه میان عناصر (و افراز فضای حالت) کمک گرفته می‌شود. راهکار پیشنهادی با استفاده از زبان جاوا و در قالب ابزاری تحت اکلیپس پیاده‌سازی شده‌ است. به‌منظور ارزیابی راهکار، مدل‌های آزمون برای تبدیل محک Class2RDBMS تولید و میزان مؤثر بودن این مدل‌ها به کمک تحلیل جهش بررسی شده است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که مدل‌های تولید شده به وسیله‌ی روش پیشنهادی به طور میانگین %6/99 خطاها را شناسایی کردند که این عدد برای EMG برابر با %25/91 است. به‌طور کلی، نتایج ارزیابی حاکی از برتری روش پیشنهادی به سبب تولید مدل‌های آزمون مؤثرتر در کشف خطاهای تبدیل بوده است.

 

مقاله‌های انگلیسی

 

فیلم‌های آموزشی