حامد برنگی

حامد برنگی

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1398
عنوان پايان‌نامه: راه‌کاری مدل‌رانده جهت تسهیل تعامل‌پذیری سیستم‌های آگاه به زمینه
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد راهنمای دوم: دکتر بهمن زمانی
بیشتر