امیر سواری

امیر سواری

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1392
پايان دوره: دی‌ماه 1395
عنوان پايان‌نامه: ارائه‌ی یک رویکرد مدل‌رانده جهت تولید خودکار موارد آزمون
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
موقعیت فعلی: مهندس نرم‌افزار در هولدینگ فراکاو
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
یکی از فازهای اصلی و پرهزینه در چرخه توسعه نرم‌افزار، آزمون است. خودکارسازی آزمون یک روش مهم برای کاهش هزینه‌ی توسعه نرم‌افزار است و تولید خودکار موارد آزمون نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در خودکارسازی آزمون می‌باشد که محققان زیادی در صنعت و دانشگاه را بر آن داشته تا هزینه و تحقیقات خود را در این زمینه صرف کنند. از آنجایی که تولید موارد آزمون به صورت دستی امری پر زحمت، وقت‌گیر و گران است، محققان در پی روش‌های خودکار برای تولید موارد آزمون شده‌اند. تولید خودکار موارد آزمون مبتنی بر مدل یکی از اصلی‌ترین روش‌ها در فرایند خودکارسازی آزمون است. همچنین با معرفی مهندسی مدل‌رانده، رویکرد آزمون مدل‌رانده معرفی شد؛ آزمون مدل‌رانده نوعی از آزمون مبتنی بر مدل است که از مفاهیم مهندسی مدل‌رانده استفاده می‌کند.
در این پژوهش، یک چارچوب آزمون مدل‌رانده به‌منظور تولید خودکار موارد آزمون جهت اعتبارسنجی نیازمندی‌های وظیفه‌مندی و غیروظیفه‌مندی ارائه شده است. در این چارچوب جهت بررسی نیازمندی‌های وظیفه‌مندی، نمودارهای توالی و کلاس را به عنوان ورودی دریافت کرده و به مدل‌های آزمونی مبتنی بر پروفایل آزمون UML تبدیل می‌کند. سپس این مدل‌ها به‌صورت خودکار به موارد آزمون تبدیل می‌شوند. دراین چارچوب جهت پیوند بهتر بین سطوح آزمون و بررسی صحت گروهی مؤلفه‌ها از نمودار نمای تعاملی UML به‌منظور نمایش رفتار سیستم استفاده می‌شود. با به‌کارگیری نمودارهای سطح مؤلفه در گره‌های این نمودار برای تولید خودکار موارد آزمون سطح ادغام، ارتباط بین سطوح آزمون فراهم شده است. همچنین در این چارچوب، رویکردی به‌منظور آزمون غیروظیفه‌مندی جهت بررسی کارایی سیستم با استفاده از مدل‌های طراحی ارائه شده است. بدین منظور، مدل‌های طراحی به عنوان ورودی این رویکرد نیز در نظر گرفته می‌شوند که این امر باعث می‌شود با به‌کارگیری قابلیت استفاده مجدد مدل‌های طراحی، موارد آزمون در این زمینه تولید شوند. در این راستا از مفهوم بارِکاری جهت تعریف قیود کارایی سیستم استفاده شده تا قیود در موارد آزمون اعمال شوند.
به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، موارد آزمون برای یک سیستم نوبت‌دهی سلامت به‌طور خودکار تولید شده‌اند و نتایج ارزیابی روش پیشنهادی برای این مطالعه‌ی موردی حاکی از مفید بودن این روش و صرفه‌جویی در هزینه‌ی آزمون شده است.

 

مقاله‌های فارسی