1- مهندسی مدل‌رانده

 • زبان‌های مدل‌سازی و فرامدل‌سازی
  • پروفایل‌های یوام‌ال
  • زبان‌های مدل‌سازی خاص دامنه
  • زبان‌های فرامدل‌سازی خاص دامنه
 • تبدیل‌های مدل
  • مهندسی تبدیل مدل (چرخه‌ی حیات تبدیل)
  • آزمون تبدیل مدل
  • تبدیل‌های دوسویه
  • تبدیل‌های واکنشی و افزایشی
  • الگوهای تبدیل مدل
 • مهندسی معکوس مدل‌رانده
 •  مدیریت مدل
  • نسخه‌بندی مدل، همگام‌سازی و ادغام
  • سازگاری میان مدل‌ها
 • اجرای مدل
  • فشرده‌سازی رد اجرای مدل

2- الگوهای طراحی نرم‌افزار

 • الگوهای طراحی و ضد الگوها
 • وارسی زبان الگو

3- آزمون نرم‌افزار

 • تولید خودکار موارد آزمون
 • آزمون مبتنی بر مدل

4- دامنه‌های مورد کاربرد

 • محیط‌های واکنش اضطراری
 • معماری سرویس‌گرا
  • سرویس‌های فراگیر آگاه به زمینه
 •  برنامه‌های اندروید
 • بازی‌های کامپیوتری
 • امنیت نرم‌افزار
  • شناسایی و تعمیر بدافزارها
  • تحلیل آسیب‌پذیری‌ها
  • سیاست‌های کنترل دسترسی