گروه های پژوهشی:

 1. Applied Computing Group (ACG)
 2. Business Informatics Group
 3. NaoMod
 4. PTIDEJ
 5. Software Engineering (Paderborn)
 6. Software Engineering Research Group (ROOTS)
 7. Automated Software Design Research Group
 8. Software Composition and Modeling Laboratory
 9. Software Languages Lab
 10. Verification Laboratory – VLab
 11. KYBELE Research Group
 12. SENSORIA
 13. Zeligsoft

مهندسی مدل‌رانده:

 1. معرفی مهندسی مدل‌رانده
 2. The Relevance of Model-Driven Engineering Thirty Years from Now

اکلیپس:

زبان‌های مدل‌سازی خاص دامنه:

تبدیل مدل:

الگوهای طراحی:

نگارش علمی:

نگارش مقالات، گزارش‌های فنی و پایان‌نامه با LaTeX: