گروه های پژوهشی:

اکلیپس:

تبدیلات مدل:

ابزارها:

الگوهای طراحی:

دروس:

ابزارها:

مهندسی مدل رانده (MDE):

زبان‌های مدل‌سازی خاص قلمرو (DSML):

ابزارها:

مطالب آموزشی:

نگارش علمی:

نگارش مقالات، گزارش‌های فنی و پایان‌نامه با LaTeX: